72 sản phẩm tham gia chấm điểm, xếp hạng OCOP Hà Tĩnh đợt 2/2019

Các sản phẩm gồm: Dưa lưới Nga Hải (Nghi Xuân), bánh đa nem Thuận Kỷ (TP. Hà Tĩnh), cam Thượng Lộc Trạch Mai (Can Lộc), Lạc rang tỏi ớt Trần Đức (Thạch Hà), cu đơ Hiền Võ (TX. Hồng Lĩnh), Hương trầm Đinh Gia, vòng trầm Phúc Vinh (Hương Khê), Nước mắm Bà Lý, Nước mắm Kỳ Phú, cá cơm sữa rim Đỉnh Miện (huyện Kỳ Anh), dầu lạc Tuyết Châu (Vũ Quang)…

oc3.JPG

oc4.JPG

oc.JPG

 

Trước đó, Hội đồng đánh giá đã thẩm định thực tế các sản phẩm tại cơ sở và đánh giá đủ điều kiện để đề nghị hội đồng tổ chức chấm điểm, xếp hạng sản phẩm lần 2.

Tại buổi đánh giá, các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã trình bày câu chuyện sản phẩm của cơ sở và trả lời các câu hỏi của thành viên hội đồng đánh giá.

Các sản phẩm được chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 1047/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ.